Všeobecné obchodní podmínky společnosti Potichu Czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Potichu Czech s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.potichu.cz. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.potichu.cz je obchodní společnost Potichu Czech s.r.o., se sídlem v Kolíně, Příčná 893, IČO: 03548121, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 229713.

Tyto VOP jsou platné pro smluvní vztahy mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy těmito VOP neupravené, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem O ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, těmito VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

GDPR – Zákazník našeho e-shopu bere na vědomí, že odesláním objednávky začínáme zpracovávat osobní údaje kupujícího ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), a to identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Ke zpracování osobních údajů kupujících dochází na základě plnění smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti, a to zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k předmětné objednávce.

II. Vymezení některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami).

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP.
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.

III. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku komunikace na dálku

1.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel ve smyslu ust. § 1829 obč. zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud poslední den lhůty kupující odešle odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího.

2.

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.

Uplatní-li kupující-spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozích odstavců, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou dopravou. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV. Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení objednávky. Objednávky na zboží přijaté do 12:00 vyřizuje prodávající většinou ještě týž den, nejpozději však následující pracovní den.

Každé zboží má uvedenou dobu dodání, je-li zboží skladem, jedná se zpravidla o 2 dny od potvrzení objednávky. Není-li zboží skladem nebo není-li možné zboží z jakéhokoli důvodu dodat kupujícímu ve lhůtě u zboží uvedené, dohodnou se smluvní strany na náhradní době dodání zboží, příp. má kupující právo od kupní smlouvy (potvrzené objednávky) bez zbytečného odkladu, po sdělení náhradního termínu dodání zboží prodávajícím, písemně odstoupit.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nebo její část neakceptovat před uzavřením kupní smlouvy vedle zákonem stanovených důvodů rovněž v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody dalšího postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
V případě, že kupující zjistí rozpor v písemném potvrzení objednávky, neprodleně písemně informuje prodávajícího prostřednictvím e-mailu na adresu info@potichu.cz s uvedením, čeho se rozpor týká. Prodávající následně zašle kupujícímu opravený návrh objednávky ke schválení.

V. Platební podmínky

a) Dobírka– zvolí-li kupující tento způsob úhrady, bude mu k ceně a dopravě materiálu připočítáno doběrečné ve výši 150,-Kč. V případě bezdůvodného nepřevzetí materiálu na dobírku, je kupující povinen uhradit náklady spojené s přepravou (přepravné, balné).

b) Bankovní převodem– po obdržení objednávky zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího fakturu s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží zaplatí kupující předem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. Zboží je následně kupujícímu odesláno po připsání platby na účet prodávajícího.

c) Hotově – v sídle prodávajícího při osobním odběru ze skladu v Kolíně.

VI. Dodání zboží

Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. V takovém případě je kupujícímu spolu se zbožím zaslán návod na použití zboží a zákazník převzetím zboží současně deklaruje, že byl prodávajícím s návodem nebo příslušnou technickou normou, dobou použitelnosti daného zboží a skladovacími podmínkami zboží seznámen. Převzetím zboží rovněž kupující deklaruje, že mu byly prodávajícím spolu se zbožím předány doklady nutné k nakládání se zbožím, není-li v konkrétním případě prokázán opak.

Kupující si může zvolit mezi dvěma způsoby dodání zboží:

a) osobní převzetí zboží – ve skladu prodávajícího v Kolíně.

b) doprava zboží na místo uvedené kupujícím – dopravu zboží zajišťuje na náklady kupujícího prodávající. Cenu za dopravu zboží hradí kupující, přičemž cena za dopravu je součástí kupní ceny zboží. Bezodkladně po předání zboží přepravci bude kupujícímu zaslán e-mail informující o předání zboží přepravci. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti Toptrans. V případě, že kurýr kupujícího ani na druhý pokus nezastihne na dodací adrese uvedené při registraci kupujícího na objednávce zboží, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky v depu přepravce. Úložní doba jsou 3 dny. Nedojde-li k vyzvednutí zásilky v úložní době, považuje se to za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího a zboží se vrací prodávajícímu, a to i v případě, že se kupující o oznámení o uložení zásilky nedozvěděl. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů s vrácením zboží a je oprávněn tento nárok započíst s nárokem kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

VII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, u něhož byla kupní cena zboží zaplacena před dodáním tohoto zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno; jinak úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

VIII. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující (spotřebitel) právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující (spotřebitel) právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IX. Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruku na spotřební zboží v délce trvání stanovené občanským zákoníkem, tj. 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které projeví v průběhu záruční doby. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí zboží. Ostatní vady zjištěné v průběhu záruční lhůty reklamuje kupující písemnou reklamací u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Zejména prodávající neodpovídá za vady, které vznikly použitím věci v rozporu s návodem k obsluze, nedodržením předepsaných technologických postupů stanoveným výrobcem, provedením neodborného nebo neoprávněného zásahu, nevhodným použitím, vniknutím cizí látky do zboží (např. kapalina), skladováním nebo provozováním v  podmínkách nevhodných pro daný typ zboží (např. teploty překračující limity doporučené výrobcem a uvedené na obale nebo v záručním listě daného zboží, vlhké, prašné, chemicky agresivní či jinak nevhodné prostředí), mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo třetí osobou, vady vzniklé okolnostmi vylučujícími odpovědnost, připojením věci na jiné než předepsané napájecí napětí apod. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo osobně v místě převzetí zboží u prodávajícího, a to tak, aby nejpozději v poslední den záruční lhůty byla reklamace doručena prodávajícímu. Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace (např. náklady na dopravu). V písemném uplatnění reklamace je vždy nutné uvést, jak se vada projevuje a připojit kopii kupního dokladu nebo potvrzeného záručního listu a kontakt na kupujícího. Kupující je povinen při doručování reklamovaného zboží prodávajícímu zajistit zboží vhodným obalem, vyhovujícím nárokům na přepravu daného typu zboží, tak, aby nedošlo k poškození zboží, a je-li to vzhledem k povaze zboží pro zajištění ochrany zboží při přepravě nutné, označit zboží příslušnými symboly. Reklamační protokol (soupis zjištěných vad spolu s určením způsobu jejich odstranění) bude kupujícímu zaslán e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, příp. při návštěvě reklamačního technika u kupujícího.

Kupující (spotřebitel) má při řádném a včasném uplatnění odpovědnosti za vady:

–       jde-li o vadu, kterou lze odstranit – právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

–       jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

–       jde-li sice o vady odstranitelné, vyskytující se však opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání, právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

–        jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Na žádost kupujícího (spotřebitele) je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající kupujícímu (spotřebiteli) vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupujícímu, který není spotřebitel, poskytuje prodávající záruku v délce trvání odpovídající smluvním zárukám výrobce, které jsou uvedeny na obalu výrobku, popř. na vyžádání k dispozici u prodávajícího.

V případě kupujícího, který není spotřebitel, se práva a povinnosti z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady těmito obchodními podmínkami neupravené řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

X. Ceny a platnost nabídky

Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Má-li kupující zboží objednané, platí cena, za kterou kupující zboží objednal, bez ohledu na pozdější změny ceny.

XI. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje kupujícího budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Kupující odesláním objednávky uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Kupující má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na adresu info@potichu.cz.

XII. Závěrečné ujednání

Potvrzením objednávky kupujícího je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva, která je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém, příp. slovenském jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.5.2018.